برخی اصطلاحات و ادای احترام درهاپکیدو

جان شیم (Jan Shim): احترام گذاشتن هنگام ورود به باشگاه ورزشی
هاپکی (Hapki): احترام گذاشتن به سالن باشگاه مربی و: با گفتن هاپکی وهمزمان دست راست بصورت مشت شده وکنار دست چپ که بصورت عمودی است، قرار میگیرد و با پائین آوردن سر احترام میگذاریم.
چاریوت( Cha ri-ut) : خبردار ایستادن درهاپکیدو وتمام رشته های رزمی کره ای
جومبی(Joon Be): ایستادن درحالت گارد همزمان با پریدن به بالا وکشیدن فریاد کیای، پای راست عقب رفته ومشت دست راست عقب کنارصورت زیرگونه قرارمیگیرد ومشت چپ رو به جلو بصورتیکه هردومشت بصورت عدد 11 مقابل سروصورت باشد ومحافظ سروصورت باشد. دست وپا موافق باهم هستند.دست وپای راست عقب و دست چپ وپای چپ جلو قرار گیرند.
چوم سوگی (Chum So Gi): نشت بروی پا بصورت تقسیم وزن بدن بطورمساوی روی پا50-50
آبکوبی : راه رفتن هاپکیدو با قدمهای بزرگ بطوریکه وزن بدن روی پاها 80-20 باشد.80درصدوزن روی پای جلو،20% روی پای عقب
آبسوگی: راه رفتن کوچک پا
کیاپ(Ki Ahp): فریادکشیدن
شی جاک(Shi Jak): شروع کردن Start
بارو (Ba ro): اتمام کار
ساب(Sub) : توقف کوتاه –استراحت کوتاه مدت
شوئی یه(Shui Ue): استراحت (Rest)
شوم شی جی (Shum Shi Gi): نفس کشیدن (Breathing)
کومان :(Ko Man)توقف Stop
بال کوپ (Bale koup): تعویض پا با فریادکشیدن کیاپ
کیونگره: تعظیم واحترام گذاشتن
جاسه (Ja-Sey): طرزایستادن- Satance
جی جا(Je Ja): هنرجو Student
دوجانگ(Doh Jang): باشگاه ورزشی Gym

 اصطلاحات درمبارزه

تیودورا: چرخیدن
چونگ : احضارمبارز سمت راست به جایگاه در روی تاتامی(تشک مبارزه)
هونگ: احضارمبارز سمت چپ به جایگاه در روی تاتامی(تشک مبارزه)
سونینگ: اعلام برنده درمبارزه
چوئی : اخطار(نیم امتیاز منفی)
کا مچو: یک اخطار(یک امتیازمنفی)
جاج: اعلام آمادگی به داوران کناروهیئت ژوری

 شمارش اعداد به کره ای:

 1- هانا Hana
2- تول Tul
3- ست Set
4- نت Net
5- تاستTaset
6- یاست Yoset
7- ایلگو Ilgot
8- یدول Yodol
9- آهوپ Ahop
10- یول Yol یا کیاپ

ادای احترام به مربی در رده های مختلف

 Jo Kyo Nym) 1st Degree Black Belt Holder 2 nd Degree Black Belt Holder مربی دان 1 : جوکیونیم
Sa Bum Nym) Instructor 3nd Degree Black Belt Holder مربی دان 3 : سابوب نیم
Por Sa Bum Nym) 4nd Degree Black Belt Holder مربی دان 4: بوسابوب نیم
Kwan Jang Nym) 5nd-8nd Degree Black Belt Holder مربی دان 5 تا دان 8 : کوان جانیم
Chong Ja Nym) 9nd-10nd Degree Black Belt Holder مربی دان 9 تا دان10: جوجونیم


ضربات پا (Cha Gi Kicking ) :

1
) آب چولوگی(Ap Cho lo Gi) : ضربه مستقیم پا به سر
2) نریوچاگی(Nerio Cha Gi) : ضربه چکشی پا به سربا کف پا وبا قدرت به زمین برمی گردد.
3) آن داری چاگی (Aan Dari Cha Gi): ضربه چرخشی با تیغه داخلی پا ازخارج به سمت داخل
4) پاکات داری چاگی (Pak Kat Dari Cha Gi): ضربه چرخشی با تیغه پا از داخل به سمت خارج
5) آن جوک دوآن داری(Aan Jok Do Aan Dari) : ضربه با پاشنه پا به مچ پا وساق پای حریف
6) دیگوم چی چاگی (Diguem Chi Cha Gi): ضربه با پاشنه پا به زانوی حریف به سمت بیرون
7) جوک دواولوگی(Jok Do Ol Li Gi) : ضربه مستقیم با تیغه پا به زانوی حریف
8) چگی جریگی(Che Gi Jee Ri Gi): ضربه مستقیم پا به قسمت حساس واندام تناسلی به شکلی که روی پا وبصورت مورب ضربه بزند.بطوریکه فقط شصت پای خودرا ببینیم.
9) موروپ چاگی(Murup Cha Gi): ضربه زانوزدن به شکم حریف
10) آرا چاگی : ضربه با ساق پا به سفیدران پای حریف(بالای زانو تاران پا )
11) ضربه ساق زدن: با ساق پا ضربه بروی ساق پای حریف می زنیم
12) هیبوک داری : ضربه با پاشنه پا به گودی پشت زانوی حریف
13) آبچاگی(Ap Cha Gi) : ضربه با سینه پا به آبگاه حریف (پایین استخوان جناغ سینه ) بطوریکه سینه پا جلو و انگشتان پابه سمت خود وبالا، پاشنه پا ضربه نمی زند.
14) جیگوچاگی (Jigo Cha Gi): ضربه با روی پا ازپهلو (با چرخش کمرخود)به پهلوی حریف
- جیگوچاگی پائین به ساق پای حریف
- جیگوچاگی به پهلوی حریف
- جیگوچاگی به سرحریف
15) یوب چاگی (Yup Cha Gi) : ضربه با تیغه خارجی پا ازپهلو به حریف (پا درجلوجمع شده ودرپهلوبازشده وضربه میزند
16) ضربه دی گوم چاگی : ضربه با پاشنه پا ازپهلوبا قدرت به سرحریف زده وسریع روبه پائین می آید.

ضربات چرخشی

· دی چاگی(Di Cha Gi) : ضربه با پاشنه پا از پشت به شکم حریف
· دوراچاگی(Do Ra Cha Gi): ضربه با چرخش 360 درجه بدن، پا ازپشت به بدن و سرحریف
- دوراچاگی برشی: باچرخش، کف پا ضربه بصورت خط افقی وپا بصورت قفل شده ضربه می زند
- دوراچاگی چکشی: باچرخش، کف پا ضربه زده و سریع جمع می شود.
· فیلیپینی: ضربه چرخشی پا با دوران وچرخش 360 درجه و ضربه با روی پا به بدن حریف
· فیلیپینی تک پا: چرخش 360 درجه و پرش با یک پا وضربه به پای حریف و پایئت آمدن روی همان پا
· هادان دوراچاگی : ضربه زمینی با چرخشی وپرتاب پا به پشت پای حریف درحالت خوابیده(زیرپای )
· هادان جیگوچاپی : ضربه زمینی با روی پا ازجلو به ساق پای حریف درحالت خوابیده

ضربات دست(Che Gi):

1- جان کوان ( Chung Kwon): مشت مستقیم روبه جلو که به صورت حریف ضربه می زند.
2- پیانگ سو(Pyung Soo): ضربه با کف دست خود به صورت حریف بصورت انگشتان باز (کف گرگی)
3- کوان سو: (Kwan Soo) :
3- سودو(Sodo):

تکنیک های دفاع شخصی (Self Defense)

نمایش تکنیک های دفاع شخصی :
حمله چندنفر به یک نفر و اجرای تکنیک های پرتاب حریف ها وافت بی دست که اغلب چهار به یک،سه به یک، دوبه یک میباشند. حمله چند نفربا سلاح (چوب-دانگ سان بونگ- عصا-چاقو- شمشیر- اسلحه-کمربند-صندلی ) است که توسط هاپکیدوکاران اجرا می شود.
سلاح ها:
نانچایکو
چوب
دانگ سان بونگ
تومفا
شمشیر
بادبزن

گردآورنده : شیهان مهدی فرخ زاد کیک بوکسینگ دانسفهانتاريخ : | 13:2 | نویسنده : هواداران مهدی فرخ زاد |